Wykłady monograficzne

Fizyka zderzeń relatywistycznych jądersemestr zimowy, 2016/2017

dr Krzysztof Piasecki

Zderzenia ciężkich jonów przy energiach wiązki od kilkudziesięciu MeV do kilkunastu GeV na nukleon obfitują w bogactwo zjawisk fizycznych, a historycznie stanowią kamień milowy na drodze rozwoju opisu zderzeń jąder w akceleratorach. W obszarze tym powstają nowe cząstki, a własności hadronów w gęstej i podgrzanej materii jądrowej, takie jak masa efektywna, ulegają zmianom. W ramach opisu statystycznego obserwowany jest silny wzrost  temperatury materii jądrowej,  a zarazem  eksperymenty wykazują wyraźne efekty nierównowagowe: częściowa transparencja (przenikanie się jąder) i szereg ruchów kolektywnych („pływów”). Na wykładzie przedstawione zostaną te zjawiska i opisujący je podstawowy aparat pojęciowyZałącznik: print_zderzenia_relatywistyczne.pdf (9,33 MB)admin, 8 marca 2017, godz. 16:09

Direct Nuclear Reactionssemestr letni, 2015/2016

prof. Nicholas Keeley

In this lecture course we study the important class of nuclear reactions known as "direct". We begin by defining what we mean by a direct reaction, then proceed to show why we should study them and to describe how they
are interpreted. The emphasis is on the interpretation of the experimental observables through the use of models of the reaction process.A detailed treatment of the underlying scattering theory is not given, we instead concentrate on how the various models of direct reactions may be used in practice to extract nuclear structure information.

Załącznik: Print_DirectReactions.pdf (27,48 MB)admin, 2 lipca 2016, godz. 14:19

Oddziaływania fundamentalne w fizyce jądrowejsemestr zimowy, 2015/2016

prof. dr hab. Jan Żylicz

Wykład jest próbą przekonania słuchaczy, lub umocnienia ich świadomości, że badania z zakresu fizyki jądrowej niskich energii, teraz i przez wiele następnych lat, mogą przynieść odpowiedzi na pytania o fundamentalnym znaczeniu poznawczym. Mowa jest o zachowaniu się skrajnie zimnych neutronów w polu grawitacyjnym Ziemi (obserwacja stanów kwantowych, poszukiwanie odstępstwa od prawa grawitacji na bardzo małych odległościach). Przedstawione są badania promieniotwórczości beta, ze szczególnym uwzględnieniem rozpadu neutronu, mające na celu testowanie Modelu Standardowego (m.in. sprawdzanie unitarności macierzy CKM i poszukiwanie wkładu oddziaływania skalarnego). Dyskutowane będą kwestie symetrii i praw zachowania w odniesieniu do zjawisk jądrowych (m.in. na przykładzie poszukiwań dipolowego momentu elektrycznego neutronu i badań własności neutrina).

Załącznik: print_OddzFundamentalne_JZylicz.pdf (5,84 MB)admin, 2 lipca 2016, godz. 14:12

Reakcje fuzji i ich zastosowanie do produkcji nieznanych nuklidówsemestr letni, 2014/2015

prof. dr hab. Krystyna Siwek-Wilczyńska

Wykład jest poświęcony opisowi reakcji jądrowych wywołanych przez ciężkie jony. Omówione są klasyczne i kwantowe modele rozpraszania i reakcji jądrowych oraz model statystyczny rozpadu jądra złożonego z uwzględnieniem wszystkich kanałów rozpadu (wyparowanie, rozszczepienie i emisja kwantów gamma).
Metody obliczeniowe są konfrontowane z wynikami najnowszych eksperymentów, w szczególności z eksperymentami, w których wytworzono pierwiastki superciężkie o liczbach atomowych do Z=118.

Załącznik: print_ReakcjeFuzji_KSiwekWilczynska.pdf (16,31 MB)admin, 8 maja 2016, godz. 12:34

Rozpad beta i emisja cząstek opóźnionychsemestr zimowy, 2014/2015

dr Krzysztof Miernik

Wykład omawia szczegółowo przemiany beta, ze szczególnym naciskiem na emisję cząstek opóźnionych. Na koniec autor prezentuje opracowany przez siebie fenomenologiczny model opóźnionej emisji neutronów.


Załącznik: print_beta.pdf (12,08 MB)admin, 18 kwietnia 2016, godz. 15:58